Bike4fun.hu

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a Bike4fun.hu weboldal használatának és az üzemeltető által nyújtott szolgáltatások feltételeit az alábbiak szerint:

Az oldal címe: Bike4fun
URL: bike4fun.hu

A Bike4Fun brand névvel ellátott vállalkozás útjait annak tulajdonosa a Bike&Com Szervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szervezi. A Bike4fun oldal üzemeltetőjének (továbbiakban Bike4fun vagy Szolgáltató) adatai:

 • Cégnév: Bike&Com Szervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely címe: 9090, Pannonhalma, Rákóczi F. utca 34.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-028310
 • Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék
 • Statisztikai számjel: 13197892 7912 113 08
 • Adószám: 13197892-2-08
 • Engedélyszám: U-001859

Ügyfélszolgálat:

Utakkal kapcsolatos email: info@bike4fun.hu

 • Telefon: +36306554805
 • Cím: 9090 Pannonhalma, Rákóczi F. u. 34.

Nyitva tartás:

 • Telefon 0/24
 • Iroda: hétfő – péntek: 10.00 – 14.00 óra

1. Az általános szerződési feltételek elfogadása

Amennyiben a honlapot használó (továbbiakban Felhasználó) egy útra jelentkezik és a folyamat végén ezáltal Megrendelővé válik (továbbiakban Megrendelő), akkor köteles elfogadni jelen ÁSZF feltételeit.

A Bike4fun által szervezett túrákra a jelen ÁSZF mellett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény releváns rendelkezései, valamint az utazási szerződésről szóló 281/2008. XI.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Utsz) rendelkezései az irányadóak.

2. A megrendelés lépései

2.1. Jelentkezés

Első lépésként jelentkezni kell. A jelentkezéshez nem szükséges regisztráció. A jelentkezést az adott túra oldalán a jelentkezési űrlap kitöltésével lehet teljesíteni. Meg kell adni az utazni szándékozó nevét, e-mail-címét, telefonszámát, túra dátumát és amennyiben többen kívánnak utazni a plusz személyek számát.

2.2. Megrendelés, ellenőrzés

A jelentkezési űrlap kitöltésével és jóváhagyásával a megrendelés oldalra jut a Felhasználó. A megrendelés oldalon az ellenőrzésen kívül az utas személyes adatait kell megadni. A jelentkezés megrendeléssé válik, ha a megrendelés oldalon a megrendelő elfogadja az ÁSZF-et, megrendeli az utat és a Bike4fun oldalán vagy e-mail-ban megkapja a megrendelés visszaigazolását. A megrendelő által feltüntetett adatok valódiságáért minden felelősség a Megrendelőt terheli.

2.3. Visszaigazolás

A megrendelés után a visszaigazoló oldalon (és e-mail-ben) visszaigazoljuk a megrendelést (automatikus küldés).

2.4. A megrendelés teljesülése és a szerződés létrejötte

Ha a megrendelő megrendelését elküldte a Bike4fun oldalán keresztül, részére a Szolgáltató e-mail-ben a visszaigazolást megküldi. Ezután a szolgáltató előlegbekérőt küld ki a megrendelőnek az általa megadott email-címre, amelyen szerepel a szolgáltató számlaszáma, amelyre a megrendelő az előleget befiezti addig a határidőig, amely az előlegbekérőn szerepel. Amennyiben a megrendelő a meghatározott előleget kifizette, létrejön a szerződés a Megrendelő és a Szolgáltató között.

A jelentkezési sorrendet a jelentkezési sorrend dönti el, amennyiben a megrendelő befizette az előleget is. A jelentkezés, majd az űrlap elküldésével létrejött megrendelés nem jelenti automatikusan a túrán való részvételt, ahhoz az előleget is be kell fizetni. Az előleget az új túra minden naptári év január 1. után lehet legkorábban befizetni. (A túrákra jelentkezni általában már novembertől lehet!)

Az előleg befizetése után a Szolgáltató és a Megrendelő szerződést köt. A szerződést írásos formában a Megrendelőnek meg kell erősítenie. A szerződést a Megrendelőhöz a Szolgáltató emailen küldi el vagy a Megrendelő azt letöltheti a honlapról is. Az aláírt szerződés-példányt a Megrendelő köteles a Szolgáltatónak eljuttatni.

Az utazási szerződés mintaszövege a honlapon elérhető, az minden utas és Szolgáltató közötti szerződés esetén legalább az alábbi adatokat tartalmazza:

 • Az utazásszervező, továbbá – ha az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötik – az utazásközvetítő nevét, székhelyét, telefonszámát,
 • Az utazásszervezőnek, továbbá – ha az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötik – az utazásközvetítőnek az utazásszervező és közvetítő tevékenységéről szóló 213/1996. (XII.23.) Kormányrendelet (a továbbiakban:) szerinti nyilvántartásba vételi számát,
 • Az utas nevét és lakcímét, továbbá – elektronikus úton kötött utazási szerződés esetén – elektronikus levelezési címét.
 • Az utas által megrendelt szolgáltatást.
 • A szolgáltatás igénybevételének idejét, helyét.
 • A szolgáltatást nyújtó megjelölését.
 • Adott esetben a személyszállítás eszközét és a célállomást.
 • A szolgáltatásnak a szervezési díjat is magában foglaló díját (a továbbiakban: a szolgáltatás díja), forintban meghatározva.
 • A szolgáltatás díjában nem benne foglalt, külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) forintban meghatározott összegét.
 • Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj forintban meghatározott összegét, továbbá annak megfizetése rendjét és módját, valamint a díj módosításának lehetőségére vonatkozó, az 5. és 6. pontban foglaltaknak megfelelő tájékoztatást.
 • Annak a biztosítónak vagy pénzintézetnek a megnevezését, amellyel az utazásszervező az előírt vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött.
 • Az arra való figyelemfelhívást, hogy az utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos kifogását a 7. pontban foglaltak szerint köteles haladéktalanul közölni az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval.
 • Ha az utazásszervező közreműködőjének felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza, az erre vonatkozó tájékoztatást, a vonatkozó nemzetközi egyezményt kihirdető jogszabály megjelölésével.

A szerződés tartalmát, feltételeit, rendelkezéseit az ÁSZF, a Megrendelő és az utazási iroda által, a megrendelő által létrehozott megrendelés, a honlapon tartalmai, valamint ezek mellékletei és később keletkezett, a megrendelők felé megosztott információk együttesen képezik.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Bike&Com Szervező és Szolgáltató Kft. tárolja. A felhasználó a megrendelésről email-értesítést kap, amelyet saját érdekében el kell tárolnia.

Azon információk, amelyeket nem a Bike4fun bocsát a megrendelő rendelkezésére, nem képezik az Utazási Szerződés részét és azok a Bike4fun-ra nézve nem eredményeznek kötelezettséget, azok teljesítéséért a Bike4fun nem felelős.

A Bike4fun fenntartja magának a jogot, hogy az általa meghirdetett túrák programját tartalmazó tájékoztatójában foglaltaktól indokolt esetben az ÁSZF feltételeinek megfelelően eltérjen. A szerződés módosításakor a megkötésére vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.

Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 24 órán belül nem érkezik meg, akkor az utas köteles ezt jelezni a szolgáltató felé emailben vagy telefonon.

3. Harmadik személy foglalása a megrendelő javára

Amennyiben nem személyesen a megrendelő, hanem javára harmadik személy foglalja le az utat, a Bike4fun nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a megrendelőt, valamint, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek-e. A Megrendelőt terhelő kötelezettségek és az ezzel járó felelősség a Megrendelő terhelik. Az utazási szerződést csak a megrendelő írhatja alá.

4. Átruházás

A Megrendelő az utazásban való részvétel jogát jogosult olyan harmadik személy részére átruházni, aki megfelel az Utazási Szerződésben meghatározott utazási feltételeknek.  Az átruházásról a Megrendelő köteles tájékoztatni a Szolgáltatót.

Az átruházást csak abban az esetben teheti meg a Megrendelő, ha a szerződéses kötelezettségeit teljesítette és a túra ellenértékét kifizette.

Az átruházást megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az esetlegesen felmerülő többlet költségekért az átruházó Megrendelő felel.

5. Részvételi díj

A részvételi díj magában foglalja a Szerződésben megjelölt szolgáltatások díját, a bike4fun szervezési díját, valamint az általános forgalmi adó összegét. A bike4fun honlapján közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak.

A honlapon az adott terméknél (túra) mindenhol fel van tüntetve, hogy az út árába, milyen költségek tartoznak bele, illetve melyek nem tartoznak bele. A Megrendelő a megrendelés létrejöttével felelősséget vállal arra, hogy a megrendelt utat kifizeti és tudomásul veszi, hogy a kifizetendő árba az oldalon feltüntetett szolgáltatások tartoznak bele.

A Szerződés megkötésének feltétele az előleg befizetése, amelynek mértéke általában az út bruttó árának 30, legfeljebb 40 %-a lehet. Ettől a Szolgáltató csak indokolt esetben térhet el (pl. ha a külföldi partner ennél szigorúbb pénzügyi feltételeket szab.). Az előleg mértéke a honlapon az adott túránál fel van tüntetve.

Lehetséges fizetési módok:

 • Személyesen, készpénzben az irodában (utánvét).
 • Banki átutalás (előre utalás).

Az előleg befizetésének beérkezése után a Bike4fun emailen értesítést küld a teljesítésről a megrendelőnek, illetve ebben az e-mail-ben tájékoztatja a következő lépésekről.

A teljes részvételi díj összegének befizetését a Megrendelőnek legkésőbb az utazás megkezdése előtti 45. napig be kell fizetnie. Ha a Megrendelő a részvételi díj teljes összegét határidőre nem fizeti be, a Szolgáltató a szerződéstől elállhat. A Megrendelő ez esetben köteles a Szolgáltató kárát az utazás lemondására vonatkozó előírások figyelembe vételével megtéríteni.

A Bike4fun meghirdetett árait a mindenkori Magyar Nemzeti Bank Euró vételi ár értékében számoljuk és ezen értékig tartjuk. A részvételi díj az utazás megkezdését megelőző 45 napon belül nem emelhető. A Bike4fun az utazás kezdő időpontját megelőző 45. napig kizárólag az alábbi költségek emelkedése esetében jogosult a Megrendelő által a Szerződés alapján fizetendő díjat megemelni:

 • A szállítási költségek (üzemanyagköltségek) emelkedése.
 • A deviza forintárfolyamának jelentős emelkedése (<15%).
 • A szerződésben vállalt szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek emelkedése.

A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével, és a módosított szerződésben pontosan meg kell határozni a megváltozott díj számításának módját.

A díjemelésről a Megrendelőt azonnal tájékoztatni kell és egy módosított szerződést kell kötni. Ebben az esetben a Szolgáltató felelőssége a Módosított szerződést a Megrendelőhöz eljuttatni.

6. Lemondás, elállás a szerződéstől

A Megrendelő a szerződéstől az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat. Az elállásra akkor jogosult, ha erről írásban tájékoztatja a Szolgáltatót és erről (az értesítésről) a szolgáltatótól a jóváhagyást szintén írásban megkapta.

Amennyiben az utazás megkezdését megelőző 60 napon belül áll el a szerződéstől, bánatpénzt kell fizetnie, amelynek mértéke attól függ, hogy mikor történt az elállás:

 • 60-45. nap közötti elállás esetén a teljes részvételi díj 25 %-a
 • 45-30. nap közötti elállás esetén a teljes részvételi díj 50 %-a
 • 30-15. nap közötti elállás esetén a teljes részvételi díj 75 %-a
 • 15 napon belüli elállás esetén a teljes részvételi díj 100 %-a.

Amennyiben a részvételi díj összegét egy szolgáltatói díjemelés legalább 15%-kal megemeli, a megrendelő bánatpénz fizetése nélkül elállhat a szerződéstől. A Megrendelő ebben az esetben az elállásról köteles a Szolgáltatót írásban haladéktalanul tájékoztatni.

A Bike4fun a legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal, csak írásos értesítéssel és csak az alábbiakban felsorolt okok miatt állhat el a szerződéstől:

 • Ha a Bike4fun illetékességi és hatókörén kívül eső, a szerződéskötés idején még nem létező és ésszerűen el nem hárítható külső körülmény jön közbe (vis maior).
 • Ha a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el.
 • Ha az úticél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely a Szerződés megkötését követően az államigazgatás részéről az „utazásra nem javasolt” országokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül.

Amennyiben a Bike4fun áll el a szerződéstől, akkor a megrendelő az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására lehetősége van.

Ha erre a Bike4fun nem képes, vagy a Megrendelő a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, a Szolgáltató köteles a befizetett díj azonnali visszafizetésére. Ha a felajánlott helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, a Szolgáltató köteles a díjkülönbözetet a Megrendelőnek megtéríteni.

7. Kártérítés, panasz

A Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért a Szolgáltató felel. Ha a Bike4fun a vállalt szolgáltatást nem a Szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani.

A Bike4fun nem köteles a szolgáltatás díját (részvételi díjat) leszállítani, ha a Megrendelő a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.

A Szolgáltató felel a Szerződés nem-teljesítéséből, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért.

A hibás teljesítésért eredő károkért a Szolgáltató nem vonható felelősségre, ha:

 • A nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza.
 • Ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok a Megrendelő magatartására vezethetők vissza (ide értve, ha a megrendelő erőnléti vagy egyéb, a teljesítőképességét befolyásoló okra hivatkozással nem vagy csak részben teljesíti a Szolgáltató által szervezett túrát).
 • Ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki a Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban.
 • Ha a hibát a Szolgáltató az ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani.
 • Vis maior esetén.

A szolgáltató külön is rögzíti, hogy nem minősül hibás teljesítésnek, ha a megrendelő életveszéllyel nem járó időjárási körülményekre (pl. eső, szeles idő) a szolgáltatást nem vagy csak részben veszi igénybe.

Ha az utazás megkezdését követően a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott szolgáltatást nem tudja teljesíteni, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet a Megrendelőre nem hárítható át.

Ha a Szolgáltató helyettesítő részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy a Megrendelő azt indokoltan nem fogadja el, a Szolgáltató – amennyiben a Megrendelő erre igényt tart – köteles gondoskodni az utazás kiinduló helyére vagy a Megrendelő által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre történő szállításáról, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díjat visszafizetni.

A Megrendelő a Szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását a kísérővel vagy a helyszínen lévő szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős. A kísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónál történő bejelentéséről. A bejelentést a kísérő köteles jegyzőkönyvbe foglalni és ennek egyik példányát a Megrendelőnek átadni.

A kísérő köteles a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Kísérő hiányában a Megrendelő a Szolgáltatót köteles tájékoztatni a honlapon is megadott 0/24 órás telefonszámon. Ha a kifogás a helyszínen nem rendeződik, a Megrendelő a hibás teljesítésből származó igényeit a hazaérkezést követően 5 napon belül köteles írásban eljuttatni a Szolgáltatóhoz.

A Bike4fun a Szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozza.

A Bike4fun a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett harmadik fél (közreműködő) magatartásáért felelős, pontosan ugyanúgy, mintha maga járt volna el.

Az utazás során a Megrendelő által harmadik személynek okozott kárért a Megrendelő közvetlenül felelős.

8. A termék (túra) tulajdonságai

Egy termék (túra) tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

Általános rendelkezések

 • A magyar törvények szerinti kiskorú az utazáson csak nagykorú kísérő részvételével vehet részt, amennyiben a túra korhatára ezt megengedi. A túrák korhatára 14 év.
 • A Szerződés aláírásával a Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződés teljesítése kapcsán az átadott személyes adatait a Szolgáltató tárolja, kezelje. A Szolgáltató a tudomására jutott személyes adatok kezelése során a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.
 • A Megrendelő engedélyezi, hogy az utazás során a Szolgáltató fénykép és mozgókép felvételeket készíthet. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató által készített, a Megrendelőt ábrázoló fényképeket és videókat a honlapján közzétegye, valamint üzleti tevékenysége keretében, egyéb promóciós célokra használja. Jelen hozzájárulás nem vonatkozik a szemérem sértő, valamint az emberi méltóságot sértő felvételek közzétételére.
 • A Megrendelő tudomásul veszi az adott túra feltételeit, körülményeit és tulajdonságait és köteles azokat betartani. Egyúttal nyilatkozik arról, hogy képes az általa megrendelt túrán részt venni, a túrákat végig kerékpározni, a túrák nehézségi szintjeivel tisztában van, így azok nem képezhetik a Szolgáltatóval való vita alapját.
 • Az utazásokhoz szükséges úti okmányok és a célországban tartózkodáshoz szükséges költőpénz biztosítása a Megrendelő feladata. Az úti okmányok hiányából, valamint a vám, deviza és egészségügyi rendelkezések be nem tartásából keletkezett károk miatt a Megrendelő semmilyen igényt nem támaszthat, illetve a Bike4fun ebből eredő kárát (többletköltségét) köteles megtéríteni.
 • Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Bike4fun útjaira csoportos balesetbiztosítás köt, de az egyéb biztosításokat (betegség-, poggyász-, lemondási-, stb.) biztosításokat önmagának kell megkötnie. Az ezen biztosítások hiányában a Megrendelőt ért károkért teljes egészében a Megrendelőt terheli a felelősség. Megrendelő a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szolgáltató által kötött biztosításokra és az esetlegesen saját maga által kötött egyéb biztosításra vonatkozó feltételeket megismerte, valamint a vonatkozó tájékoztatást megkapta és elfogadta, az abban foglaltakat magára és utastársaira nézve kötelezőnek tekinti.

Felek az utazási szerződésből eredő vitáikat kölcsönösen megkísérlik egyeztetés útján, peren kívül rendezni. Amennyiben egyeztetéseik nem vezetnek eredményre, bármelyik fél a magyar jog szabályai szerint a Szolgáltató székhelye szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Mellékletek (itt elérhetőek):

 1. Adavédelmi tájékoztató.
 2. Panasz jegyzőkönyv (mintaűrlap).
 3. Elállási nyilatkozatminta (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. melléklet, Elállási/Felmondási nyilatkozatminta, kiegészítve a vállalkozás adataival.)
 4. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. melléklet.

Panasz esetén jegyzőkönyv kitöltése:

 • A vásárló neve, címe,
 • A Szolgáltatás megnevezése
 • Részvételi díj,
 • A megrendelés időpontja,
 • A bejelentés időpontja – a hibás teljesítés/panasz leírása
 • A Megrendelő által érvényesíteni kívánt igény
 • A kifogás rendezésének módját.
 • Ha a kifogás rendezésének módja a Megrendelő igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
 • A jegyzőkönyv másolatát átadni.