Bike4fun.hu

Általános Szerződési Feltételek

Az ÁSZF-et pdf formátumban innen letöltheti.

A B2Sky Utazási Iroda Kft. (továbbiakban. B2Sky Travel, Székhely: 2120 Dunakeszi pozsonyi utca 23. Tel: 296 2433, E-mail: sales@b2Sky.hu, Cégjegyzékszám: 13-09-200225– Nyilvántartásba vételi szám: U-001881 – Adóig. szám: 26760096-2-13 a szolgáltatót felügyeletét ellátó hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala, 1124 Budapest, Németvölgyi út 37–39.; Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf.: 919), vagyoni biztosíték: Európai Biztosító Zrt.) közzéteszi papíralapú és on-line program füzeteiben, honlapján, ill. egyéb programfüzetnek nem minősülő kiadványaiban, tájékoztatóiban (továbbiakban programfüzet) felajánlott utazási szolgáltatások igénybe vételének általános utazási feltételeit (továbbiakban ÁSZF). Az általános utazási feltételek az utazási szerződés részét képezik.

A bike4fun brand alatt meghirdetett utak utazásszervezője a B2Sky Travel. 

Az ÁSZF előírásai alkalmazandók eltérő megállapodás hiányában abban az esetben is, ha szerződés tárgyát kizárólag szállásszolgáltatás vagy utazási csomagnak nem minősülő egyéb utazási szolgáltatás vagy szolgáltatásegyüttes képezi.

A B2Sky Travel által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:254.§, a 213/1996 (XII.23. Korm.r) és a 281/2008 (XI.28.) Korm.r. (továbbiakban: R.), a szervezett utazási formákról szóló 90/314/EGK Irányelv és egyéb nemzetközi egyezmények, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók. 

Az Utas tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a B2Sky Travel valamely belföldi, vagy külföldi szolgáltató megbízásából eljárva közlekedési eszköz igénybevételére vonatkozó részvételi jegyet (pl. menetrend szerinti vagy diszkont légitársaság repülőjegye, vonatjegy, buszjegy, hajójegy, stb.), vagy egyéb egyedi szolgáltatást értékesít, arra a jelen ÁSZF-en túl az adott szolgáltató (légitársaság, hajótársaság, vonat társaság, busz társaság stb.) üzletszabályzatai és szerződési feltételei is érvényesek. Külön tekintettel a lemondási és módosítási feltételekre melyre tekintettel az adott szolgáltató üzletszabályzata(i) is az utazási szerződés elválaszthatatlan részévé vállnak. 

B2Sky Travel kötelezi magát arra, hogy az utas rendelkezésre bocsátja a programfüzetet, utazási ajánlatot, tájékoztatót, amelyre figyelemmel az utas kijelenti, hogy a B2Sky Travel által kiadott utazási ajánlatban, tájékoztatóban, és jelen szerződés egyéb, fent felsorolt mellékleteiben rögzített részletes feltételeket megismerte, átvette és azokat elfogadja. 

Az utazás időtartamára az egyes rész szolgáltatások meghatározására, minősítésére, a teljesítés módjára, és a részvételi díj összegére vonatkozóan a B2Sky Travel fenntartja a jogot hogy a tájékoztatókban, programfüzetekben foglaltaktól indokolt esetben vagy az Utas kifejezett kérésére a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembevételével eltérjen. Az eltérés lehetőségéről és módjáról a felek kötelesek írásban megállapodni. 

1. Szerződés megkötése, visszaigazolás

1.1. Az utazási szerződés részét képezi a vonatkozó egyéb jogszabályok által előírt egyéb információkat tartalmazó B2Sky Travel által kiadott katalógus ismertető, programfüzet és a konkrét (az utas által megrendelt) utazási szolgáltatásokkal kapcsolatban a B2Sky Travel által rendelkezésre bocsátott utazási információk, az Utas nevére szóló voucher és egyéb utazásra jogosító okmányok.

1.2. Az utazási szerződés érvényesen létrejön az ÁSZF és az utazási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező Utazási szerződés mindkét fél (B2Sky Travel és Utas(ok)) által történt aláírásával– jogi személy esetén az utazás írásos megrendelésével – a részvételi díj előlegének B2Sky Travel részére történt megfizetésével, valamint a B2Sky Travel írásos, feltétel nélküli visszaigazolásával. A megrendelő által feltüntetett adatok valódiságáért minden felelősség a Megrendelőt terheli.

1.3. A visszaigazolást minden esetben írásban szükséges átadni, elküldeni az Utas/Megrendelő részére. Felhívjuk a figyelmet a visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Ha a visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő 24 órán belül nem kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás vételét követően fizetést teljesít, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó. 

1.4. Az Utas tudomásul veszi, hogy foglalása mindaddig nem véglegesíthető, amíg a B2Sky Travel által előírt dokumentumok az utas részéről nem kerültek aláírásra, a részvételi díj előlege nem került maradéktalanul megfizetésre a B2Sky Travel részére, és ezt követően a B2Sky Travel feltétel nélkül nem igazolta vissza a foglalást.

1.5. Az utazási szerződést és annak bármely módosítását írásban kell megkötni, és annak egy példányát papír-alapon vagy – ha a szerződést elektronikus formába foglalják – más tartós adathordozón kell az utas rendelkezésére bocsátani. Ha a B2Sky Travel a jelentkezést helyhiány vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés csak akkor lép hatályba, ha a B2Sky Travel megküldi a feltétel nélküli visszaigazolást. Ezen értesítésig az utas jelentkezését a B2Sky Travel bármikor visszavonhatja és a befizetett előleget visszafizeti. A szerződő fél a jelentkezés feltétel nélküli elfogadásáról szóló értesítésig a szerződéstől elállhat, ebben az esetben a B2Sky Travel a befizetett előleget visszafizeti. 

1.6. A sajátos igényű utasok kötelesek (különösen ideértve mozgásában korlátozott személyek és kísérőik, várandós nők, kísérő nélkül utazó kiskorúak, speciális orvosi segítségre szoruló személyek) a sajátos igényeikről kötelesek a foglalás rögzítésekor tájékoztatni B2Sky Travelt.

1.7. Amennyiben az utas/megrendelő a szolgáltatást nem személyesen rendeli meg, úgy a helyette eljáró személy ez irányú jogosultságát szabályszerű meghatalmazással köteles igazolni. Ha az utazási szolgáltatás megrendelője harmadik személy utazó(k) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik személy utazó(k) értesítéséről a megrendelő köteles gondoskodni. Ebben az esetben a szerződés szerint az utazás megkezdéséig az utast megillető jogok és az utast terhelő kötelezettségek a harmadik személy utazó(k) érdekében szerződést kötő megrendelőt jogosítják, ill. terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, amelyek természetüknél fogva csak személyesen az utazó(ka)t érinthetik (pl. kötelező oltás). A B2Sky Travel a szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatait és iratküldési kötelezettségét az utazási szolgáltatás megrendelője által megadott névre és címre, e-mail címre, egyéb elérhetőségre történő elküldéssel közölheti, ill. teljesítheti joghatályosan. Az ezen adatokban bekövetkező esetleges változásról a megrendelő/utas köteles az utazási irodát írásban értesíteni, melynek elmaradásáért, vagy késedelméért a megrendelőt/utast terheli a felelősség. Amennyiben az eljáró személy által csatolt meghatalmazás nem érvényes, vagy hatályos az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből, eljárásából fakadó – B2Sky Travel-t ért, illetve annak oldalán felmerülő – károkért és költségekért az eljáró személy teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 

1. 8. Az Utas az utazási szerződés megkötését követően a megadott adataiban (pl. lakcím, telefonszám, e-mail cím) bekövetkezett változásról köteles az Utazási Irodát haladéktalanul tájékoztatni. Ennek elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből, valamint a pontatlan adatközlésből eredő következményekért, károkért az Utas felelős.

2. Részvételi díj

2. 1. Az utazási szerződés alapján fizetendő díj a részvételi díjból és a részvételi díjba nem benne foglalt külön felszámításra kerülő díjakból (pl. repülőtéri illeték, üdülőhelyi díj) tevődik össze. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a külön felszámításra kerülő díjak változhatnak. 

A részvételi díj – eltérő kikötés hiányában – az utazás meghirdetett programjában szereplő és részletesen feltüntetett szolgáltatások árát, a B2Sky Travel foglalási/eljárási díját, illetőleg szervezési költségét, továbbá az árrés ÁFA összegét foglalja magában. Nem tartalmazza a biztosítási díjakat, a fakultatív programokat, a felár ellenében igénybe vehető szolgáltatások díját, valamint az utas érdekkörében felmerült módosítások miatti többletköltségek díját és a módosítással kapcsolatosan ügyintézési díjat ami 7 000 Ft / módosítás. A kiadványban szereplő részvételi díjak az Áfa tv. 206. § 1. c. szerint meghatározott utasok szerződéskötése esetében érvényesek, jogi személyszerződő fél esetén + aktuális Áfá-t (jelenleg 27%) kell felszámítani. A számla értékét nem kell áfával növelni, amennyiben az utazó nyilatkozik arról, hogy a szolgáltatást végfelhasználóként (azaz nem tovább értékesítésre) vásárolja. 

2. 2. A fizetendő részvételi díj előleg az utazás részvételi díjának 40%-a, feltéve ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget nem ír elő B2Sky Travel részére. A menetrendszerinti légi járattal bonyolított utazások esetén a részvételi díj előleg minimum a repülőjegy értékének összege. A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díja megfizetésének határideje az utazás elindulása előtt 45 nappal esedékes, feltéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre nincsen szükség. A B2sky Travel az esetlegesen fennmaradó hátralékos összeg kifizetésére külön értesítést nem küld. 

2. 3. Az utazás megkezdését megelőző 45 napon belüli megrendelt szolgáltatás/-ok (szállás, transzfer, utazási csomag, vízum díj, stb.) teljes részvételi díját a megrendeléssel/ szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetni. 

2. 4. A fizetés azon a napon tekintendő teljesítettnek, amikor a jóváírás a B2Sky Travel bankszámláján vagy készpénzben az ügyfélszolgálati irodájában megtörtént.

2. 5. Az utas tudomásul veszi, hogy a 2.3-2.4 pontokban jelzett bármely fizetési határidő be nem tartása a már megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezi. Fizetési határidő elmulasztása esetén a B2Sky Travel jogosult a szerződéstől elállni, az utas/megrendelő pedig köteles a B2Sky Travel költségeit megtéríteni. Az ÁSZF megszűnik, ha az utas a részvételi díjat esedékességkor nem fizeti meg. Ebben az esetben az utas köteles a B2Sky Travel költségeit megtéríteni 281/2008. XI. 28. Kormányrendeletben szerint.

2. 6. Az Megrendelő/Utas részéről történő bármely fizetési határidő elmulasztása miatt keletkezett kárért (pl. vízum vagy szállás díjat a B2Sky Travel nem tudja időben tovább utalni, stb.) az Utas/Megrendelő a felelős, B2Sky Travel semmiféle felelősséggel vagy kártérítéssel nem tartozik az Megrendelő/Utas felé. 

2. 7. A Megrendelő az Euro-ban meghatározott részvételi díjat, és/vagy az Egyéb fizetési kötelezettségét nemcsak Euro-ban, hanem, választása szerint forintban is kiegyenlítheti. Ft-ban történő fizetés esetén a teljes hátralék összeg megfizetésének napján érvényes, a B2Sky Travel számlavezető bankjának (K&H) napi valuta eladási árfolyamának +10% alkalmazásával történik az átváltás. A B2Sky Travel pénzváltási tevékenységet nem végez. A B2Sky Travel az utas által teljesített befizetést/befizetéseket mindig a befizetéssel/befizetésekkel azonos pénznemben és összegben tartja nyilván.

2. 8. Az Euroban is közzétett részvételi díjak esetében választható az ún. Euro alapú szerződéskötés, amely esetben a részvételi díj, valamint az utas utazási szerződésből eredő esetleges egyéb fizetési kötelezettségei (pl. bánatpénz, kötbér) (a továbbiakban: Egyéb fizetési kötelezettség) – az ún. Forint alapú szerződéskötéstől eltérően – nem forintban, hanem Euro-ban kerülnek meghatározásra.

2. 9. A B2Sky Travel jogosult az utas/megrendelő részére visszajáró részvételi díj követelésbe az utas/megrendelő egyéb fizetési kötelezettsége jogcímén esetlegesen fennálló követelését beszámítani, azaz a visszafizetendő részvételi díjból az egyéb fizetési kötelezettség összegét levonni.

2. 10. A közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabási vagy hatósági árának megváltozása, továbbá az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, üzemanyagár légiközlekedési pótdíj vagy bármely egyéb díj és felár valamint a szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő deviza – a B2Sky Travel közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti – forintárfolyamának időközi változása miatt a B2Sky Travel a részvételi díjat az utazás megkezdése előtt legkésőbb 21 nappal felemelheti. B2Sky Travel köteles a díjemelés mértékét és indokát az utassal írásban közölni. A díjemelés mértéke a költségek emelkedésének mértékével arányos, a B2Sky Travel a részvételi díjat a költségnövekedés forintban számított összegével emeli meg. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8%-át meghaladja, az utas az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül dönthet az utazási szerződéstől történő elállásról és erről haladéktalanul köteles a B2Sky Travel-t tájékoztatni, aki az összeget teljes egészében visszatéríti, a visszatérítés időpontjáig járó az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamattal együtt. 

2. 11. Amennyiben az Utas a B2Sky Travel tájékoztatását követően hallgat, nem nyilatkozik a szerződés módosítása körében, vagy írásbeli elállási nyilatkozatot nem tesz, úgy az Utas ezen magatartását a Felek a Ptk.6:4§ alapján az Utas elállásának tekintik. 

2. 12. A B2Sky Travel kijelenti, hogy program füzeteiben weboldalain kedvezményeket, akciókat az egyébként érvényes áraktól ill. az általában szokásos feltételektől történő esetleges egyéb eltéréseket minden esetben kiemeléssel, külön figyelem felhívással, magyarázattal látja el. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ilyen kiemeléssel, külön figyelem felhívással, magyarázattal el nem látott szokatlan tartalom, feltűnő eltérés (pl. kirívóan magas vagy alacsony ár nyilvánvaló számítási hiba stb.) tévedésre ill. számítógépes rendszer meghibásodásra utal, melyek előfordulása az elvárható mértékű karbantartás és felügyelet mellett sem zárható ki. Kérjük ilyen eset észlelésekor, a megrendelés vagy egyéb nyilatkozat megtétele előtt tisztázás céljából lépjen kapcsolatba a B2Sky Travel-lel. A tévedésből ill. számítógépes hibából eredő téves adatok szerződéskötés alapjául nem szolgálnak. 

3. Az Utazási szerződés teljesítése

3. 1. A B2Sky Travel kizárólag a szerződésben, és a Megrendelőlapon felsorolt szolgáltatás(oka)t/részszolgáltatás(oka)t (a továbbiakban: szolgáltatások) köteles személyesen vagy közreműködő(i) útján teljesíteni a szolgáltatás leírás és tájékoztató tartalmának megfelelően.

3. 2. A B2Sky Travel, ha a szerződésben megjelölt valamely szolgáltatást az utazás megkezdése után teljesíteni nem tudja, akkor köteles azt más, megfelelő, hasonló értékű szolgáltatással pótolni, a szerződésben meghatározott szállodától, közlekedési eszköztől, vendéglátó üzlettől, egyéb közreműködőtől különböző szolgáltató útján is (helyettesítő szolgáltatás). A helyettesítő szolgáltatás elfogadását az utas indokolt esetben megtagadhatja.

3. 3. Az utazási iroda az utazáson való részvételre jogosító és ahhoz kapcsolódó irato(ka)t, ide értve az utazási iroda közreműködésével megkötött biztosítás(ok) igénybevételére jogosító bizonylatot (a továbbiakban: úti dokumentumokat) a teljes részvételi díj kiegyenlítését követően köteles az utasnak átadni legkésőbb az utazás megkezdése előtt 3 munkanappal. 

3. 4. A B2Sky Travel a teljes részvételi díj befizetése ellenében a szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt „Részvételi jegy”-et ad át az utasnak, amelyet a társas utazás megkezdése előtt a B2Sky Travel megbízottjának be kell mutatni. Az utas a B2Sky Travel útján a programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást (fakultatív program) csak a helyszínen történt befizetéssel veheti igénye amennyiben a befizetésre a helyszínen lehetőség van. 

4. Az utas elállási joga

4. 1. Az utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat. Az elállást írásban kell az utazási irodával az utazás pozíció vagy foglalás azonosító számára hivatkozással közölni. Az elállási nyilatkozat akkor válik hatályossá, ha arról a címzett tudomást szerzett. Elállásnak minősül az is, ha az utas – előzetes nyilatkozattétel nélkül – nem kezdi meg utazását (ún. no show). Ilyen esetben az utazás megkezdésének az időpontja tekintendő elállási időpontnak.

4. 2. Az utazási okmányok (útlevél, vízum) beszerzése az utas feladata. Ha az utas az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az utasnak ugyanazon utazásra jelentkező házastársa, gyermeke, szülője vagy testvére nem tud elutazni és emiatt az utas utazását lemondja, úgy a 4.3 pont szerinti költségeket köteles megfizetni.

4. 3. Ha az utas a saját érdekkörében felmerülő okból, illetve az utazási szerződésben foglaltak lényeges, utas részéről történő változtatása miatt, az utazás megkezdése előtti 61. napot megelőzően az utazási szerződéstől eláll, vagy a szerződést bármikor módosítja, az utazás teljes részvételi díjának 10%-át köteles költségtérítésként megfizetni. Ha az utas a saját érdekkörében felmerült okból eláll az utazástól vagy a foglalást lényegesen módosítja, az utazás megkezdése előtti 60. és 16. nap közötti időszakban, az alábbi kártalanítást kell bánatpénzként megfizetnie:

60 – 45. napig, a részvételi díj 25%-át
44 – 30. napig a részvételi díj 50%-át
30-15. napig, a részvételi díj 75%-át
15. napon és azon belül, a bánatpénz a részvételi díj 100%-a.

Meg nem jelenés, lemondás elmulasztása, az indulás napján az utáni történő lemondás, utólagos lemondás, az utazás megszakítása esetén, korábbi visszautazás esetén bánatpénz a teljes részvételi díj 100%-a. A B2Sky Travel ezen esetekben jogosult a fentiek alapján őt megillető összegnek a befizetett díjból (a befizetett díj részét képezi a fakultatív programok díja is) történő levonására (megtartására). A fennmaradó összeg az utast illet. 

4. 4. Ha a B2Sky Travel közreműködői, pl. légitársaságok vagy bármely foglalási rendszer egyéb szolgáltató lemondási és kötbér feltételei eltérnek a 4.3-as pontban leírt határidőktől és mértéktől, úgy B2Sky Travel a 4.3-as pontba meghatározott lemondási határidőtől és lemondási bánatpénz arányoktól eltérő szabályokat is alkalmazhat. Ez esetben B2Sky Travel az utazási szerződés megkötésekor előre, és írásban tájékoztatni köteles az Utast.

4.5. A lényeges módosítás az utazási szerződéstől való elállásnak minősül pl.: az utazás időpontjának megváltoztatása, szállodacsere, utazási csomag tartalmának lényeges megváltoztatása. Az utazási szerződés lényeges feltételeinek (pl. úti cél, időpont) módosítására csak az utas részéről a 4.3 pontban meghatározott költségtérítés mellett történő elállás és új foglalás keretei között van lehetőség. Ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, illetve saját érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, akkor B2Sky Travel nem köteles erre tekintettel a részvételi díjat leszállítani, ill. visszatéríteni.

4. 6. Az utas az utazási szerződés nem lényeges elemeinek módosítását az utazás megkezdéséig bármikor kezdeményezheti. Ha az utas, a megkötött utazási szerződést kisebb mértékben módosítja (névváltoztatás, ellátás), úgy B2Sky Travel részére 7.000 Ft módosítási díjat köteles fizetni. A B2Sky Travel részére fizetendő díjakon felül B2Sky Travel közreműködői részére fizetendő módosítási költségek felmerülhetnek ezekről B2Sky Travel ad tájékoztatást.

4. 7. Ha az utas érdekkörébe tartozó okból az utazási szerződés adminisztratív jellegű módosítása válik szükségessé (pl. név pontosítása), vagy a felek az utas kezdeményezésére az utazási szerződés nem lényeges feltételének módosításában állapodnak meg, az utas köteles a B2Sky Travel módosítása kapcsolatban felmerülő költségeit a szerződésmódosítással egyidejűleg megtéríteni.

4. 8. Az Utazó tudomásul veszi, hogy a légitársaságok feltételei alapján a repülőjegyek módosítása, lemondása csak 100%-os lemondási díj mellett lehetséges.

4. 9. Ha az utazás ideje alatt az Utas saját elhatározásból lemond a kifizetett szolgáltatásokról, vagy bizonyos szolgáltatásokat nem vesz igénybe, tudomásul veszi, hogy nem kérhet ezekért kártérítést, ezek ellenértékének visszatérítésére vagy díjleszállításra sem tarthat igényt.

4. 10. A részvételi díjban nem szereplő egyéb szolgáltatások (pl. városkártyák, múzeumbelépők, vízumdíj, stb.) vonatkozásában az utazás megkezdése előtti 45 napon belüli elállás, vagy az utazás meg nem kezdése esetén a bánatpénz az adott egyéb szolgáltatás/ok díjának 100 %-a.

4. 11. A 4.3 pont esetében indokolt visszafizetés az utas szerződéstől való elállásától számított 8 napon belül történik.

4. 12. Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvételi jogát harmadik személy részére engedményezni. Az utas az engedményezésről haladéktalanul köteles írásban a B2Sky Travel-t tájékoztatni és az igazolt többletköltségeket viselni. Engedményezésre csak változatlan szolgáltatások mellett van lehetőség, vízumköteles országokba szóló utazás esetén pedig továbbá akkor, ha az engedményezés folytán belépő személy a szükséges vízummal rendelkezik. Amennyiben engedményezésre azért nincs lehetőség, mert bármely helyfoglalási rendszer az utas személyének megváltoztatását nem teszi lehetővé, vagy csak jelentős felár ellenében teszi lehetővé úgy a B2Sky Travel-t ezzel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli.

4. 13. Az utas csak olyan személyre engedményezheti az utazásban való részvételi jogát, aki megfelel az utazási szerződésben rögzített utazási feltételeknek, és abban foglaltak tudomásulvételéről írásban nyilatkozik

4. 14. A B2Sky Travel haladéktalanul köteles az utazást az utazási szerződés tárgyát képező szolgáltatás(ok) és a teljes fizetendő díj bármely megváltozásáról írásban, vagy a körülmények által lehetővé tett leggyorsabb módon értesíteni. Ha a B2Sky Travel az utazási szerződés lényeges feltételét jelentősen módosítani kívánja és az utas a B2Sky Travel által kezdeményezett módosítást elfogadja, akkor a felek a megállapodásuknak megfelelően, írásban módosítják a szerződést. 

4. 15. A B2Sky Travel rögzíti, hogy repülőgéppel közlekedő utasokkal kapcsolatosan a légitársaságok által előre nem közölt, közbeeső leszállásokra, repülőgép cseréjére – a légitársaság szabályzata szerint, egyúttal a B2Sky Travel felelősségének kizárásával – bármikor sor kerülhet, valamint a légitársaságok indulási és érkezési időpontjai tájékoztató jellegűek, nem képezik az utazási szerződés részét. Ilyen jellegű módosításról a B2Sky Travel érintett utasait tájékoztatja, amint a módosításról tudomást szerez.

5. A B2Sky Travel elállása

5. 1. B2Sky Travel az utazás megkezdése előtt legkésőbb 21 nappal az utazási szerződéstől írásos értesítéssel elállhat, különösen akkor, ha az utazáshoz szükséges legkisebb utaslétszám hiányzik. Megilleti az elállás joga a B2Sky -t abban az esetben is, ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható külső körülmény (a célországban bekövetkezett – az emberi életet és egészséget, illetve a vagyon biztonságát veszélyeztető – politikai esemény, valamint természeti csapás) veszélyezteti.

5. 2. Ha a B2Sky Travel az 5.1.es pontban meghatározott eseteket kivéve a szerződéstől eláll, az utas

a) az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására a B2Sky Travel-nek lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az utast terheli, ha alacsonyabb értékű a B2Sky Travel köteles a különbözetet az utasnak megtéríteni.

b) követelheti a teljes befizetett díj visszafizetését és a díj után járó az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetését. 

5. 3. Ha a B2Sky Travel nem az utas érdekkörében felmerült okból az 5.1.es pontban meghatározott eseteket kívül, áll el az utazási szerződéstől, a B2Sky Travel az 5.2-es pontban leírtakon túlmenően köteles az utasnak az elállás következtében felmerült kárát megtéríteni, kivéve, ha:

a) az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető, avagy általa nem befolyásolható ésszerűen el nem hárítható külső körülmény merül fel, amelyet a szerződés megkötésekor nem látott és az adott helyzetben elvárható gondossággal nem is láthatott előre (vis maior esete) vagy

b) a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el és erről az utast az utazás megkezdését 20 nappal megelőzően írásban tájékoztatta.

5. 4. Amennyiben a B2Sky Travel az utazás feltételeit a szerződéskötés után rajta kívül álló okból lényegesen meg kívánja változtatni (pl. az utazás időpontjának megváltozása, az eredeti ajánlathoz képest alacsonyabb kategóriájú szálláshely biztosítása, ha a meghirdetett programokat és kirándulásokat nem lehet teljes körűen megtartani, stb.), az utas a változás közlésétől számított 3 napon belül az utazási szerződéstől elállhat. Az elállás jogkövetkezményeire a 5.2 pontban foglaltak irányadók. Nem minősül a szerződés lényeges változtatásának, ha a B2Sky Travel az egyes részszolgáltatásokat kényszerű okokból megváltoztatta, vele azonos vagy magasabb értékű szolgáltatást biztosított. (szállodacsere kategórián belül, menetrendváltozás) Ha az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet a B2Sky Travel az utasra nem hárítja át. Ha a B2Sky Travel ilyen helyettesítő részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az utas azt indokoltan nem fogadja el, a B2Sky Travel– amennyiben az utas erre igényt tart – gondoskodik az utasnak az utazás kiinduló helyére vagy az utas által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre történő szállításáról, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díjat visszafizetni.

5. 5. Amennyiben a B2Sky Travel az utazási szerződés módosítását kezdeményezi, akkor az Utas haladéktalanul, 24 órán belül köteles a B2Sky Travel-t az arra vonatkozó döntéséről tájékoztatni, hogy a szerződésmódosítást elfogadja-e, vagy eláll az utazási szerződéstől.

6. Hibás teljesítés

6. 1. Az utazási szerződés ellehetetlenülésére és teljesítésének megtagadására a Ptk. megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni. A B2Sky Travel felel az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen ha

a) a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza (ide értve, ha a megrendelő erőnléti vagy egyéb, a teljesítőképességét befolyásoló okra hivatkozással nem vagy csak részben teljesíti a Szolgáltató által szervezett túrát).

, vagy

b.) ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, illetve a saját érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, a B2Sky Travel nem köteles erre tekintettel a részvételi díjat leszállítani ill. visszatéríteni.

c) a hibák olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát a B2Sky Travel kellő gondossággal sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy

d) vis major esete következett be. Ilyennek minősül az olyan szokatlan, előre nem látható körülmény – háborús események, sztrájkok, nagyobb erőhatalom, elháríthatatlan természeti jelenségek, vagy technikai akadályok vagy ha az utazási szerződés megkötését követően az úticél részben vagy egészben illetve az úticélhoz vezető útvonal (tranzit terület, tranzit állmás) – a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül –, amelynek következményeit az utazási vállalkozó a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani. 

Az ilyen okokból bekövetkezett elmaradásért, módosulásért a B2Sky Travel-t felelősség nem terheli, és ezen okokból jelentkező többletköltségek az Utast terhelik. 

A szolgáltató külön is rögzíti, hogy nem minősül hibás teljesítésnek, ha a megrendelő életveszéllyel nem járó időjárási körülményekre (pl. eső, szeles idő) a szolgáltatást nem, vagy csak részben veszi igénybe.

6. 2.  A B2Sky Travel helytáll az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért abban az esetben is, ha a szolgáltatást közreműködő útján teljesíti, kivéve, ha a közreműködő felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza. Hibás teljesítés esetén az utas szavatossági igényét érvényesítheti. Az utas szavatossági igénye elsősorban kijavítás iránti igény, amelyet a B2Sky Travel úgy teljesít, hogy az utas által közölt hibát az utas egyetértésével kijavítják, vagy a hibás szolgáltatás helyett a B2Sky Travel azonos vagy magasabb értékű szolgáltatást nyújt.

6. 3.  Az utas szavatossági igényeire egyebekben a 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendeletben, és a Ptkban foglaltak az irányadók.

6. 4.  Ha az utas a fentiek szerint szavatossági igényt kíván érvényesíteni, kifogását a helyszínen haladéktalanul közölnie kell a B2Sky Travel helyi képviselőjével, vagy – ha a B2Sky Travel helyi képviselője nincs jelen – az érintett helyszíni szolgáltatóval (közreműködővel vagy a közreműködő képviselőjével). Amennyiben ez sem lehetséges, úgy utas az utazás során írásban köteles értesíteni B2Sky Travelt a sales@b2sky.hu címen annak érdekében, hogy B2Sky Travel lehetőség szerint azonnal javítani tudja a jelzett problémát. Az így elküldött információs levelet a B2Sky Travel jegyzőkönyvnek tekinti. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős, és a bizonyítási teher az utasra hárul. A B2Sky Travel helyi képviselőjének a vele közölt kifogást teljes terjedelmében írásos jegyzőkönyvbe kell foglalnia, a jegyzőkönyv egy példányát az utasnak át kell adni. A B2Sky Travel a kifogás rendezésére a konkrét lehetőségek függvényében javaslatot tesz, pótszolgáltatást ajánl fel, amely azonban nem jelenti a kifogás elismerését. Az utasnak nyilatkoznia kell arról, hogy a B2Sky Travel javaslatát, a felajánlott pótszolgáltatást elfogadja-e, melyet a jegyzőkönyvben szintén rögzíteni kell. Ha az utas a B2Sky Travel javaslatát elfogadja, azzal a felek között a szavatossági igény rendezése tárgyában a megállapodás létrejön. Az utasnak nem áll jogában az utazási iroda illetékese nélkül dönteni a hibás szolgáltatás kijavításáról.

6. 5.  Amennyiben az Utas nem emel kifogást, és panaszát nem veteti írásos jegyzőkönyvbe, úgy a hibás teljesítésre a későbbiekben már nem hivatkozhat, ilyen irányú igényt a későbbiekben nem érvényesíthet. A jegyzőkönyv felvétele nem tekinthető a B2Sky Travel részéről jognyilatkozatnak (pl. elismerésnek vagy elutasításnak), a jegyzőkönyv elsődlegesen az utas panaszának, esetleg a tényeknek és a körülményeknek a rögzítésére szolgál.

6. 6.  Ha a felek a szavatossági igény rendezése tárgyában a helyszínen megállapodni nem tudnak és az utas szavatossági igényt kíván érvényesíteni, akkor ezt az utazás befejezésétől számított legkésőbb 8 napon belül köteles a B2Sky Travel-nek írásban bejelenteni. Az utas felel a közlés késedelméből eredő károkért. A B2Sky Travel az utas igénybejelentésének kézhezvételét követően köteles azt kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni és álláspontjáról, valamint annak indokáról az utast értesíteni.

6. 7.  Utaskísérő hiányában – amennyiben a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta – az utas kifogásait az utazás befejezését követő 8 napon belül köteles a B2Sky Travel tudomására hozni, jogvesztés terhe mellett. Ez a határidő és a jogvesztés jogkövetkezménye irányadó a kifogásokkal kapcsolatos kárigények benyújtására is.

6. 8.  Az utazási iroda és az utas egymással szembeni kártérítési felelősségére egyebekben úgy az elállás, mint a hibás teljesítés esetén a 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet és a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók, azzal, hogy a B2Sky Travel az utazási szerződés nemteljesítéséből, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a sérelemdíjért korlátozottan, legfeljebb a részvételi díj összegének kétszereséig felel.

6. 9.  A B2Sky Travelt semmilyen felelősség vagy kártérítési kötelezettség nem terheli az utas poggyászának elvesztéséből, és/vagy megsérüléséből eredő károkra. Az utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az utas maga gondoskodik, kivéve, ha azt kifejezetten és kizárólag megőrzés céljából a B2Sky Travel átvette. A B2Sky Travelt semmilyen egyéb esetben nem terheli kártérítési felelősség. 

6. 10.  Más esetekben a poggyász elvesztését, ill. megsérülését azonnal a fuvarozónál kell bejelenteni, kártérítési igénnyel együtt, valamint jelezni kell az utasbiztosítást megkötő biztosítóval is, ha a biztosítási szerződés a poggyász elvesztésére, megsérülésére is kiterjed.

6. 11.  Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori előírásokat, jogszabályokat (pl.: útlevél, vám- és devizajogszabályok, egészségügyi elírások, stb.), valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az utast terhelik. 

6. 12.  Ha az utast saját hibájából az utazás megkezdését követően, jogszabályok megsértése miatt kizárják, a befizetett részvételi díjból csak az igénybe nem vett és B2Sky Travel partnerei által le nem számlázott, szolgáltatások forintellenétékére tarthat igényt. A részvételi díjban szereplő közös költséget, (közlekedés, idegenvezető stb.) és az iroda szervezési díjának visszatérítését nem követelheti. 

6. 13.  Az utas által az utazási szerződés teljesítése során harmadik személyeknek okozott károkért az utas felel.

6. 14.  Az Utas köteles az indulás időpontját, helyét, valamint a kinn tartózkodás időtartama alatt a helyi képviselővel, idegenvezetővel való találkozás idejét, illetve az idegenvezető által előírtakat betartani. Ellenkező esetben (különösen csoportos utazás esetén) a találkozás időpontjának be nem tartásából eredő összes következményt (pl. költséget), és a magatartásával a többi utasnak okozott kárt kizárólag az Utas viseli.

7. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések 

7. 1. A B2Sky Travel az utast a jelentkezéskor tájékoztatja arról, hogy az utazáshoz szükséges okmányokat (vízum stb.) az utas szerzi be vagy megbízásából az iroda. Az utast tájékoztatja az egyes adatszolgáltatási időkről. A határidő elmulasztása esetén az utazás az utasnak felróható okból meghiúsultnak tekinthető.

7. 2. Az utas az utazás során köteles az utazásra vonatkozó hatályos (útlevél, vízum, vám, deviza, egészségügyi és egyéb) jogszabályokat megtartani. A kiutazáshoz szükséges érvényes útlevél beszerzéséről az utas gondoskodik. Az utas kötelezettséget vállal arra, hogy útlevele az út indulását követő legalább 6 hónapig érvényes. Ennek elmulasztása vagy megszegése esetén keletkezett károk és többletköltségek az utast terhelik. Amennyiben az utas a jogszabályok megsértése miatt az utazásban nem vehet részt, a B2Sky Travel jogosult az utassal szemben a teljes részvételi díjat bánatpénzként érvényesíteni.

7. 3. E rendelkezések betartásáért az utas felel. Az utazási iroda köteles az utazási szerződés megkötése során az utas figyelmét felhívni erre és a rendelkezések folyamatos változására. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az utas az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha a 4.2 pontban írottak szerint az utazást nem kezdte volna meg.

7. 4. Az utazáshoz szükséges és megrendelt vízum esetén az adott ország által meghatározott, vízumra vonatkozó feltételek érvényesek. A vízum díj az ügyintézési díjjal együtt a vízum megadása illetve elutasítása esetén sem jár vissza. Szeretnénk felhívni utasaink/Megrendelőink figyelmét, hogy a B2Sky Travel felelősséget nem vállal a vízum elutasítása miatt részben vagy teljesen meghiúsuló utazás esetén és az utas részére keletkezett semmiféle kár miatt, valamint az utazás meghiúsulása miatt keletkezett semmiféle kárt a B2Sky Travel nem téríti meg.

7. 5. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori előírásokat, jogszabályokat (pl.: útlevél, vám- és devizajogszabályok, egészségügyi elírások, stb.), valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az utast terhelik. Fentiekre tekintettel a B2Sky Travel kifejezetten felhívja az Utas figyelmét, hogy az utazási szerződés megkötését megelőzően megfelelően tájékozódjon.

8. Menetrend szerinti vagy diszkont repülőjárat, vonat, nemzetközi autóbusz megrendelése

8. 1. A menetrend szerinti és ún. diszkont vagy charter járatokkal történő légi személyfuvarozás megrendelése esetén, valamint bármely repülőutakkal kapcsolatosan az utas tudomásul veszi, hogy
– előre nem közölt közbeeső leszállásra, repülőgép, vagy légitársaság cseréjére sor kerülhet,
– az útipoggyász fuvarozásáért esetlegesen a légitársaságok tarifája szerint külön díjat kell fizetnie,
– a légitársaságok érkezési és indulási időpontjai tájékoztató jellegűek, és változhatnak,
– repülőterek által meghatározott előírások módosíthatnak a feltételeken
– kizárólag a foglalt légitársaság/-ok által meghatározott szerződési feltételek, lemondási és módosítási, valamint a légitársaság/-ok által meghatározott egyéb feltételek érvényesek. 

8. 2. B2Sky Travel a foglalt repülőjegyre vonatkozó, a légitársaság/-ok által meghatározott jegykiállítási, fizetési, lemondási, módosítási és egyéb lényegi, fontos feltételeket írásban közli az utassal/megrendelővel.

8. 3. Utas tudomásul veszi és elfogadja, s ennek a ténynek a teljes tudatában teszi meg megrendelését, hogy amennyiben az Utas elállási jogát gyakorolja és az utazási szerződés olyan repülőjegy értékesítését is magában foglalja, amelynek árát útlemondás esetén a fuvarozó sem téríti vissza, úgy a B2Sky Travel sem vállalja ezen repülőjegy árának Utas felé történő visszatérítését.

8. 4. A B2Sky Travel nem felel a közlekedési eszközök meghibásodásából, vagy bármely egyéb módon bekövetkező késésért. Figyelmeztet ezek előfordulásának lehetőségére, többek között: technikai okok, nem megfelelő (nem várt) időjárási feltételek, vagy a légifolyosók, utak túlzsúfoltsága miatt. Ezért az Utasnak figyelembe kell vennie a jelentős késés előfordulásának lehetőségét az átszállások, a szabadságok tervezésénél és a kereskedelmi határidők betartásánál, ezen okok miatt bekövetkező kár- és egyéb felelősség a B2Sky Travelt nem terheli.

8. 5. Az utasok repülőgéppel történő fuvarozására a légi személyfuvarozást végző légitársaság Üzletszabályzata, valamint a légi személyfuvarozásra a fuvarozás teljesítésekor vonatkozó szabályok az irányadók. Repülővel történő utazás esetén az utazásszervező felhívja az Utazó figyelmét, hogy a 25/1999. (II. 12.) Kormányrendelet alapján a légi személyszállítási szerződés az utazásszervező és az Utazó között megkötött utazási szerződéstől függetlenül, minden esetben kizárólag az Utazó és a légitársaság között jön létre. A B2Sky Travel közreműködőjeként eljáró légi fuvarozók felelősségét az 1936. évi XXVIII. tv. által kihirdetett, az 1964. évi 19. tvr. valamint a 2005. évi XXXIV. tv. által módosított és a 2005. évi XXXV. tv. által kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény és a 2005. évi VII. tv. által kihirdetett 1999. évi montreali nemzetközi egyezmény korlátozza. E szabályokról az utas kívánságára az utazási iroda köteles tájékoztatást adni. A légitársaságok Üzletszabályzata a légitársaságok honlapján van közzétéve. A légiközlekedéssel összefüggő elháríthatatlan okok miatt, valamint az Üzletszabályzatban foglaltak szerint a menetrend, az indulási és érkezési időpontok valamint az útvonal és a megjelölt légitársaság módosulhat. A B2Sky Travel a menetrend- az útvonal-, és a közreműködő légitársaság változtatásának jogát fenntartja.

8. 6. Egyezmény, a vasúti fuvarozásról szóló, 1961. évi Berni Egyezmény, a tengeri fuvarozásról szóló, 1974. évi Athéni Egyezmény és a szállodatulajdonosok felelősségéről szóló, 1962. évi Párizsi Egyezmény, a légifuvarozók balesetek esetén fennálló felelősségéről szóló 889/2002 EK Rendelettel módosított 2027/97 EK Rendelet, a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004 EK Rendelet.

8. 7. A repülős utazásokkal kapcsolatosan az Utazó tudomásul veszi, hogy a légitársaságok üzletszabályzatai a B2Sky Travellel kötött utazási szerződésnek nem részei. A B2Sky Travel a 2111/2005/EK rendelet értelmében a repülős utaknál legkésőbb az utazási okmányok átadásakor tájékoztatja az Utazót a szerződő és az üzemeltető légitársaság kilétéről. Az Európai Unión belül működési tilalom alá eső légi fuvarozók közösségi listája az alábbi weboldalon tekinthető meg: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_hu.htm

9. A termék (túra) tulajdonságai

9. 1. A magyar törvények szerinti kiskorú az utazáson csak nagykorú kísérő részvételével vehet részt, amennyiben a túra korhatára ezt megengedi. A túrák korhatára 14 év.

9. 2. A Szerződés aláírásával a Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződés teljesítése kapcsán az átadott személyes adatait a Szolgáltató tárolja, kezelje. A Szolgáltató a tudomására jutott személyes adatok kezelése során a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.

9. 3. A Megrendelő engedélyezi, hogy az utazás során a Szolgáltató fénykép és mozgókép felvételeket készíthet. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató által készített, a Megrendelőt ábrázoló fényképeket és videókat a honlapján közzétegye, valamint üzleti tevékenysége keretében, egyéb promóciós célokra használja. Jelen hozzájárulás nem vonatkozik a szeméremsértő, valamint az emberi méltóságot sértő felvételek közzétételére.

9. 4. A Megrendelő tudomásul veszi az adott túra feltételeit, körülményeit és tulajdonságait és köteles azokat betartani. Egyúttal nyilatkozik arról, hogy képes az általa megrendelt túrán részt venni, a túrákat végig kerékpározni, a túrák nehézségi szintjeivel tisztában van, így azok nem képezhetik a B2Sky Travellel való vita alapját.

9. 5. Az utazásokhoz szükséges úti okmányok és a célországban tartózkodáshoz szükséges költőpénz biztosítása a Megrendelő feladata. Az úti okmányok hiányából, valamint a vám, deviza és egészségügyi rendelkezések be nem tartásából keletkezett károk miatt a Megrendelő semmilyen igényt nem támaszthat, illetve a B2Sky Travel ebből eredő kárát (többletköltségét) az utas köteles megtéríteni.

9. 6. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a B2Sky Travel útjaira a biztosításokat (betegség-, poggyász-, lemondási-, stb.) biztosításokat önmagának kell megkötnie. Az ezen biztosítások hiányában a Megrendelőt ért károkért teljes egészében a Megrendelőt terheli a felelősség. Megrendelő a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szolgáltató által kötött biztosításokra és az esetlegesen saját maga által kötött egyéb biztosításra vonatkozó feltételeket megismerte, valamint a vonatkozó tájékoztatást megkapta és elfogadta, az abban foglaltakat magára és utastársaira nézve kötelezőnek tekinti.

10. Biztosítás (Utas biztosítás, útlemondási biztosítás)

10. 1. B2Sky Travel kötelezi magát, hogy az utazási ajánlataiban minden esetben jelzi, hogy a részvételi díj tartalmazza-e a betegség, baleset, poggyász és utazásképtelenségre vonatkozó biztosításokat (továbbiakban: stornó biztosítás). Ha az utas a B2Sky Travel közreműködésével köt baleset-, betegség-, illetve poggyászbiztosítást, valamint, ha a B2Sky Travel az utas javára szóló biztosítási szerződést köt utaslétszámra, akkor köteles a biztosítási kötvényt, az adott biztosítási termék szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot az utazási szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére jogosító iratok átadásával egyidejűleg az utasnak átadni. Ezzel biztosítja, hogy az utas azt előzetesen, a biztosítás megkötése előtt megismerje, annak tartalmáról és feltételeiről részletes, egyértelmű és közérthető tájékoztatást kapjon. Az utas kijelenti, hogy a biztosítási szabályzat és a szerződési feltételek ismeretében köti meg az utazási szerződést.

10. 2. Az utas jelen ÁSZF elfogadásával s aláírásával kijelenti és elismeri, hogy az igényelt biztosítás(ok) tartalmával kapcsolatos tájékoztatást megkapta, és megértette és a szükséges dokumentumokat átvette.

10. 3. A repülőjegy, a szállás, transzferek ára stornó biztosítást és utasbiztosítást NEM tartalmaz. Igény esetén, felár ellenében köthetők. Az utazási iroda köteles az utast megfelelően tájékoztatni az utasbiztosítás és az utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás (továbbiakban storno biztosítás) megkötésének lehetőségeiről és a biztosítási szerződés lényeges tartalmi elemeiről, így különösen az utasbiztosítás és storno biztosítás által fedett kockázatokról és a biztosítási díjakról, valamint a biztosító mentesülésének eseteiről.

10. 4. Abban az esetben, ha az utas a szerződés megkötésével egyidejűleg a B2Sky Travel közreműködésével baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást (továbbiakban utasbiztosítás) és/vagy utazásképtelenségre vonatkozó biztosítást (továbbiakban storno biztosítás) is köt, akkor ennek díja a vonatkozó biztosítási szerződés feltételeinek megfelelően fizetendő a szerződésben meghatározott teljes fizetendő díjon felül. 

10. 5. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy storno biztosítás kizárólag az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg köthető, később nem, és annak díja nem igényelhető vissza.

11. Együttműködési és segítségnyújtási kötelezettség 

11. 1. Az utas és az utazási iroda a szerződés megkötése és teljesítése során – különösen a rövid határidős megrendelések esetén – kötelesek jóhiszeműen eljárni, és egymással kölcsönösen együttműködni. Ennek keretében kötelesek egymást kölcsönösen és haladéktalanul értesíteni az elérhetőségükben bekövetkező esetleges változásokról, melynek elmaradása esetén a következményeket a mulasztó félnek kell viselnie.

11. 2. Az utazási iroda köteles az utasnak segítséget nyújtani akkor is, ha az utasnak olyan okból támadnak nehézségei, amelyekért az utazási iroda nem felel, nevezetesen ha vis maior esete következett be, vagy ha az utazási szerződés nem vagy hibás teljesítése olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az utazási vállalkozó ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani. körülményeire és a kizárásokra. Az utas köteles megtéríteni az utazási irodának a segítségnyújtással kapcsolatosan és az Utas érdekében felmerülő mindennemű költséget.

11. 3. B2Sky Travel Ügyeleti telefonszám: 0670775883

12. Egyéb kötelezettségek

12. 1. Az utazás során az utasnak felróható okból bekövetkező szerződött feltételektől eltérő teljesítés esetén, az utas kártérítési igénnyel nem léphet fel.

12. 2. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

13. Vis major

13. 1. Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús események, sztrájkok vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért, módosulásáért a B2Sky -t felelősség nem terheli, és ezen okokból (vis major) jelentkező többletköltségek az Utast terhelik.

14. Jogviták rendezése

14. 1. A Felek kötelezettséget vállalnak az esetleges hibás teljesítésből adódó jogos igények gyors, peren kívüli rendezésére. A felek az utazási szerződéssel kapcsolatban keletkező minden jogvitájukban alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság eljárásának. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A §-a értelmében a B2Sky Travel tájékoztatja a fogyasztókat arról, hogy a panaszügyintézés helye a vállalkozás 2013 Pomáz Sólyom utca 10. szám alatti székhelye, melynek levelezési címe: 2120 Dubakeszi, Pozsonyi utca 23. Az esetleges panaszok benyújthatók elektronikus levélben is az alábbi e-mail címen: sales@b2sky.hu

14. 2. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény szerint az utas, mint fogyasztó a lakhelye/ tartózkodási helye/székhelye szerint illetékes fáfanél eljárást kezdeményezhet, ha panaszügyének rendezését a B2Sky Travel-nál megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. A B2Sky Travel székhelye szerint illetékes Békéltető Testület: Pest Megyei Békéltető Testület (1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. 4. em. 2). A békéltető testületi eljárás szabályait az 1997. évi CLV. törvény 18-38 §-ai tartalmazzák. A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztályhoz (1088 Budapest, József krt. 6.) vagy járási hivatalokhoz fordulhatnak (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu), miután a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napján megszűnt.)

14. 3. Szerződő felek a fentieken túl megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés teljesítése során az egymás tudomására hozott adatok, tények, jognyilatkozatok és az egymás közti levelezés tartalmát titoktartás alá esőnek minősítik és egyben kötelezettséget vállalnak arra, hogy azt harmadik személy részére nem adják ki, az elektronikus és nyomtatott sajtóban nem jelentetik meg, a közösségi platformokon nem teszik közzé, valamint más egyéb módon sem fordulnak a nyilvánossághoz. Felek rögzítik, hogy a jelen bekezdésben szabályozott titoktartási kötelezettség nem terheli a feleket az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, békéltető testület, bíróság, valamint bármely más hatóság előtt megindult eljárásban, valamint azon tények, adatok, információk vonatkozásában, amelyeket a fent körülírt szervek határozatukkal jogerősen elbíráltak.

15. Egyéb

15. 1. A szolgáltatási tevékenység folytatásának szabályairól szóló 2009. évi LXXVI: Tv. 34.§ szerint részletesen tájékoztatjuk az Utast, hogy a B2Sky Travel Utazásszervezői és a közvetítő tevékenységről szóló többször módosított 213/1996(XII.23) Korm. Rendelet szerint és a 78/2005 (28) Korm rendelet 3. §.-ának megfelelően, a B2Sky Travel a működéséhez előírt vagyoni biztosítékra vonatkozóan a Európai Biztosító Zrt-vel (1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel. (+36-1) 452-35-80, ugyfelszolgalat@eub.hu) kötött szerződést. A kötvény száma: KT-KE-1028-20211022. kelte: 2021.11.02. A biztosítás kezdete: 2022.01.01., a biztosítás lejárata: 2022.12.31. 

A vagyoni biztosíték célja az utazásszervezői tevékenységből adódó esetleges károk megtérítésére, az Utazók által befizetett részvételi díjak visszatérítésére szolgál, az utazásszervező esetleges fizetésképtelensége esetén. A vagyoni biztosíték területi hatálya: a B2Sky Travel által Magyarországról külföldre szervezett valamennyi utazás, valamint a belföldről belföldre történő utazások. 

15. 2.  B2Sky Travel az Utazó javára szóló biztosítást is kötött, amennyiben a személyszállítás az utazási csomag része. Az Utazó javára szóló biztosítás az Utazó hazaszállítására és kényszerű túltartózkodásának költségeire nyújt fedezetet, amennyiben az utazásszervező fizetésképtelenné válna. Biztosító neve: Európai Biztosító Zrt. A kötvény száma: KT-KE-1028-20211022. kelte: 2021.11.02. A biztosítás kezdete: 2022.01.01., a biztosítás lejárata: 2022.12.31. 

15. 3. Amennyiben jogszabály alapján kamatfizetési kötelezettség áll fenn, akkor jegybanki alapkamat alatt a Magyar Nemzeti Bank (MNB), alapkamata értendő. 

15. 4. Amennyiben jelen ÁSZF egy vagy több kikötése jogszabályváltozás következtében teljesen vagy részben megvalósíthatatlan vagy érvénytelen lesz, vagy sért bármely törvényi rendelkezést, ez az ÁFSZ többi részét nem érinti. A Felek kötelesek az érvénytelen vagy megvalósíthatatlan kikötést olyan érvényes és megvalósítható kikötéssel felváltani, amely a hatályos jogszabályoknak megfelel. A B2Sky Travel fenntratja magának a jogot, az ÁFSZ egyoldalú módosítására azzal, hogy a mindenkor hatályos ÁFSZ-t, a B2Sky Travel a www.b2sky.hu honlapon közzéteszi és az a közzététellel válik hatályossá.

15. 5. Az utazó a szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a B2Sky Travel az utazáshoz szükséges személyes adatait a szerződés teljesítése céljából felhasználja, de üzleti felhasználás céljából ezeket az adatokat más társaság részére nem adhatja át. A személyiségi jogok védelme érdekében az utazó nevét, tartózkodási helyét, elutazási és visszaérkezés időpontját a B2Sky Travel még sürgős esetben sem adja meg harmadik személynek, kivéve, ha azt az utazó maga nem kérte. Kérjük elutazása előtt tájékoztassa erről hozzátartozóit! A szerződéskötő jelen szerződés feltételeit magára és a vele egy szerződésben szereplő (az Utazási Szerződésben név szerint felsorolt) utazótársaira vonatkozóan aláírásával elfogadja, azt átvette (megkapta), annak tartalmával előzetesen megismerkedett.

16. Személyes adatok védelme Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékozató) a B2Sky Travel (továbbiakban Adatkezelő) honlap felhasználói számára ismerteti az általuk megadott személyes adataik kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseket, valamint a Felhasználók ezzel kapcsolatos jogait, és azok érvényesítésének lehetőségeit.Mivel az Adatvédelmi Tájékoztató bármikor módosítható, a felhasználók kötelesek ellenőrizni a honlapot, hogy az esetleges változásokról tudomást szerezzenek. A Tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (GDPR rendelet) összhangban került összeállításra.

16. 1. A honlap tartalma: A honlapon található információkat az Adatkezelő munkatársai helyezték el. Ezen információk pontosságára, teljességére az Adatkezelő nem ad garanciát. Az Adatkezelő és munkatársai nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért, amelyek az Adatkezelő honlapjára történő belépésből vagy azok használatából erednek. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy amikor szükségesnek tartja, változtatást, javítást, fejlesztést végezzen a honlapján, előzetes figyelmeztetés nélkül.

16. 2. Kapcsolódó honlapok: www.b2sky.hu oldal tartalmaz olyan linkeket, amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus átlépési lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó honlapokhoz a b2sky.hu oldal csupán kapcsolódási lehetőséget biztosít, az Adatkezelő és munkatársai nem vállalnak semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget az ezeken a honlapokon megjelent tartalmakért.

16. 3. Adatvédelem: Az Adatkezelő tiszteletben tartja honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait. Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján azonosítani tudjuk Önt például neve, címe, telefonszáma és e-mail címe, stb. alapján. Az Adatkezelő oldalán az alábbi adatokat rögzíti: 

16. 4. Weboldalon történő értékesítési tevékenység természetes személy részére számlaadási kötelezettséggel. Az adatkezelés célja: Egyéni vásárlók (természetes személyek) számára történő utazás értékesítése a számviteli szabályoknak megfelelően, valamint utazási szerződés elkészítése. Az adatkezelés jogalapja: Jogos érdek

A kezelt adatok köre: Név, lakcím, email cím, telefonszám, születési dátum, úti okmány száma, kiállítás dátuma, lejárat dátuma, állampolgárság, kiállítás országa .Az adatok továbbításának címzettje: Az Iroda nevében eljáró munkavállalók, együttműködő adatfeldolgozó Az adatkezelés időtartama: Utazás befejezése után 8 év. 

16. 5. Webodalon történő értékesítési tevékenység jogi személyiségű ügyfél részére. Az adatkezelés célja: jogi személyiségű vásárlók (cégek) számára történő értékesítés, a számviteli szabályoknak megfelelően. Az adatkezelés jogalapja: Jogos érdek. A kezelt adatok köre: Név, telefon, email. Az adatok továbbításának címzettje: Az Iroda nevében eljáró munkavállalók, együttműködő adatfeldolgozó Az adatkezelés időtartama: Tiltakozásig

16. 6. Weboldalról érkező ajánlatkérésre történő ajánlatadás természetes személy részére. Az adatkezelés célja: Egyéni vásárlók (természetes személyek) számára történő ajánlatadás.Az adatkezelés jogalapja: Jogos érdek. A kezelt adatok köre: Név, telefon, email.Az adatok továbbításának címzettje: Az Iroda nevében eljáró munkavállalók, együttműködő adatfeldolgozó Az adatkezelés időtartama: Ajánlatban szereplő megrendelési határidőig

16. 7. Hírlevél küldés feliratkozóknak. Amennyiben Ön az Adatkezelő rendszeresen kiküldött hírlevelére kíván feliratkozni, akkor ehhez a következő személyes adatot kell megadnia: e-mail cím. Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás.A kezelt adatok köre: Név, telefon, email. Az adatok továbbításának címzettje: az iroda nevében eljáró munkavállalók és/vagy együttműködők, adatkezelők, adatfeldolgozók Az adatkezelés időtartama: Az adatot visszavonásig (leiratkozásig) vagy a cím megszűnéséig kezeljük.

16. 8. Weboldal látogatás naplózása. A weboldal üzemeltetőjének technikai rendszere az Ön látogatását automatikusan naplózza. A naplózás célja a weboldal üzemeltetésének biztonságosabbá tétele, az esetleges üzemzavarok okának kiderítése, a kezelt adatok biztonságának megőrzése. Ennek érdekében a napló a következő adatokat rögzíti: Dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a felhasználó számítógépének böngészőjével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal URL-je. Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek Az adatok továbbításának címzettje: az iroda nevében eljáró munkavállalók és/vagy együttműködők, adatkezelők, adatfeldolgozók A weboldal látogatási naplóját a weboldal működtetője kizárólag az üzemeltetéshez szükséges tevékenységeihez használja fel. Az adatok megőrzésének időtartamát az üzemeltető informatikai biztonsági előírásai határozzák meg, amely jelenleg max. 1 év. 

16. 9. Oldal látogatás statisztika:A weboldalunk látogatóinak tevékenységét a Google Analytics felhasználásával naplózzuk. A kezelésre kerülő adat: Dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a felhasználó számítógépének böngészőjével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal URL-je. Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás. Az adatkezelés időtartama: Látogatás rögzítése után 26 hónap Az adatok továbbításának címzettje: az iroda nevében eljáró munkavállalók és/vagy együttműködők, adatkezelők, adatfeldolgozók. Az adatkezelés időtartama: az iroda nevében eljáró munkavállalók

16. 10. Cookie-k: A b2sky.hu weboldalon tett látogatások során a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie-k a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak. A cookie-k elhelyezésével a weboldal működtetőjének célja, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el. Átmeneti (session) cookie: Ezek a cookie-k elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. A session cookie-k a felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Állandó (persistent) cookie: Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével a szolgáltató adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Ezek az adatok a szolgáltató részéről azt a célt szolgálják, hogy azonosíthassa az egyedi vásárlói csoportok speciális igényeit és ezáltal célzott hirdetés küldésére kerülhessen sor, tehát hogy a szolgáltató a felhasználók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el. Az adatokat a szolgáltató nem használja arra, hogy a felhasználót személyesen azonosítsa. Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás

16. 11. Weboldal használat szokáselemzés. Az adatkezelés célja: A weboldal látogatóinak és tevékenységének naplózása Az adatkezelés jogalapja: Jogos érdek. A kezelt adatok köre: Név, Cím, Email, Telefonszám, születési idő, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a felhasználó számítógépének böngészőjével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal URL-je. Az adatok továbbításának címzettje: Az Iroda nevében eljáró munkavállalók és/vagy együttműködők, adatkezelők, adatfeldolgozók. Az adatkezelés időtartama: Látogatás rögzítése után 26 hónap. 

16. 12. Nyereményjáték. Az adatkezelés célja: Nyereményjáték szervezése az iroda ismertségének növelésére, utak népszerűsítésére Az adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás. A kezelt adatok köre: Név, e-mail. Az adatok továbbításának címzettje: Az iroda nevében eljáró munkavállalók. Az adatkezelés időtartama: Játék befejezése után 30 napig.

17. Személyes adatok használata: Személyes adatainak megadásával felhatalmazza az Adatkezelő -t arra, hogy személyes adatait a jelen Tájékoztatóban leírt módon és célra felhasználjuk. Weboldal használat szokáselemzés. A jelen Tájékoztatóban foglaltak alapján kezelt személyes adatokat az Adatkezelő harmadik félnek nem adja át. Az adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő adatfeldolgozóként megbízást ad a weboldalt fejlesztő és üzemeltető szolgáltatóknak. Az adatfeldolgozók kizárólag az Adatkezelő utasítása alapján, a jelen Tájékoztatóban foglalt célok érdekében járnak el. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre: Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő 6. pontban rögzített elérhetőségein. Tájékoztatáshoz való jog Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Az érintett hozzáféréshez való joga. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. Helyesbítés joga Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Törléshez való jog Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: – a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; -az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; -az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; -a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;  a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Az adatkezelés korlátozásához való jog Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adathordozáshoz való jog Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

18. Az adatkezelő adatai, elérhetősége: Cégnév: B2Sky Utazási Iroda Kft.
Székhely: 2013 Pomáz Sólyom utca 10.
Cégjegyzék szám: 13-09-200225 Adószám: 26760096-2-13 Belső adatvédelmi felelős neve: Kenderes Bálint, Belső adatvédelmi felelős elérhetősége: +36-1-296 2433, sales@b2sky.hu
Adatfeldolgozók és elérhetőségeik Tárhely szolgáltató, weboldal fejlesztés: Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. Székhely: 1144 Ormánság utca 4.
Web analitika partner: Név: Google Commerce Limited
Székhely: Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland

19. Jogérvényesítési lehetőségek: A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával, közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről. 

20. Amennyiben a jelen adatkezelési tájékoztatással nem ért egyet, ne adja meg adatait a weboldalon és/vagy B2Sky Travel Utazási Iroda ügyfélszolgálatán. Kérjük szíves megértését amiatt, hogy a B2Sky Travel Utazási Iroda szolgáltatásait az Adatkezelő csak azok részére nyújtja, akik Adatkezelő Általános Szerződési Feltételeiben, valamint jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elfogadják.

Alulírott aláírásommal igazolom, hogy a jelen általános utazási feltételeket az általam megrendelt utazási szolgáltatás(ok)ra vonatkozóan található szolgáltatás leírást és tájékoztatást, árakat, figyelemfelhívást, különös tekintettel a részvételi díjon felül esetlegesen fizetendő egyéb díjakról, szerződésszegés esetére felszámolandó kötbérről, bánatpénzről (rendelkezések, melyek a B2Sky Travel-t pénzbeli követelésre jogosítják), az utazási szolgáltatás(ok) megrendelését, ill. az utazási szerződés megkötését megelőzően átvettem, ill. megtekintettem, tartalmukat részletesen megismertem, azokat megbeszéltük, megértettem, és melyeket kifejezetten elfogadok.

Nyilatkozat az Áfa törvény 206.§-a szerint
(kérjük a megfelelőt megjelölni)

 a szolgáltatás magánszemély utasként, nem adóalanyként veszi igénybe

 adóalanyként saját nevében, végső felhasználóként (azaz

utasként) veszi igénybe

 adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem

utasként) veszi igénybe

Budapest,       

____________________________
B2Sky Utazási Iroda Kft

______________________________
Utas/Megrendelő