Bike4fun.hu

Adatvédelmi Nyilatkozat

Jelen adatvédelmi nyilatkozat a B2Sky Utazási iroda (Utazási irodai engedélyszám: U-001881 – továbbiakban Üzemeltető) mint utazásszervező „mögött” álló https://www.bike4fun.hu/ URL-címen elérhető webhely (továbbiakban Szolgáltatás) igénybe vételére, valamint a Szolgáltatás keretein belül üzemelő foglalási rendszer használatára, előfoglaláshoz, megrendeléshez, illetve hírlevélre való jelentkezés regisztrálásához szükséges személyes adatok kezeléséről rendelkezik.

Üzemeltető csak azokat a személyes adatokat gyűjti össze és dolgozza fel, amelyeket a honlapot használó (jelentkező, megrendelő) kifejezetten, önként szabad akaratából bocsát rendelkezésére. Üzemeltető kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, mint szolgáltató, adatkezelő elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelme iránt. Üzemeltető a birtokába került személyes adatokat bizalmasan kezeli, továbbá minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, mely az adatok biztonságát garantálja.

Üzemeltető nem felelős az adatok esetleges hardver- vagy szoftverhiba miatti nyilvánosságra kerüléséért és azokért a károkért, amelyek a regisztrációs oldalakkal összefüggésben, azok működésképtelenségéből, nem megfelelő használatából, illetve számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, adattovábbítási késedelemből erednek, illetve a regisztrációs oldalakon megtalálható adatok, információk bárki által történő illetéktelen megváltoztatásával következnek be.

Az Üzemeltető által alkalmazott adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban: Infotv.).
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.).
  • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátozásairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.).
  • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény (a továbbiakban: Egyezmény).
  • 1992. évi LXIII. Törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.
  • 1998. évi VI. törvény – az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről.

Az adatvédelmi elvek érvényesítése

E-mail címek kezelése, adatvédelmi vonatkozásai

Az Üzemeltető a jelentkezők, feliratkozók e-mail címeit csak és kizárólag saját üzleti használatra (számlázás, jelentkezés, megrendelés miatti személyes megkeresés, hírlevelének kiküldése, stb.) használja fel, azokat harmadik személynek semmilyen körülmények között át nem adja. Az Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy a rendszerben tárolt címek biztonságban legyenek és harmadik személy ne tudjon azokhoz hozzájutni, illetve azokkal visszaélni.

Személyes adatok feldolgozása, tárolása

A felhasználó által a jelentkezés, megrendelés folyamán megadott személyes adatokat Üzemeltető kizárólag saját rendszerében tárolja és a fent ismertetett célokra használja fel. A webhelyen nem szükséges a regisztráció. Az üzemeltető gondoskodik a megadott, személyes adatok biztonságáról és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. Biztosítjuk a felhasználót  arról, hogy adatai semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra, kivéve, ha más célú felhasználáshoz kifejezett hozzájárulását adta.

Hírlevél feliratkozás, hírlevél küldés

Hírlevélre feliratkozni az Üzemeltető honlapján, közösségi pontjain és foglalási rendszerében lehetséges. Az Üzemeltető hírlevelének feliratkozói és a jelentkezők, megrendelők számára (akik a jelentkezési és/vagy megrendelési folyamat alatt emailcímüket megadják) hírlevelet küld ki. Az Üzemeltető minden feliratkozás után a feliratkozó e-mail címére visszaigazoló levelet küld ki. A feliratkozó a levélben található egyedi linkre kattintva visszaigazolja, hogy valóban kíván hírlevelet kapni.

Hírlevél leiratkozás, átiratkozás

A feliratkozók számára kiküldött hírlevél egyedi leiratkozó linket tartalmaz. Ha a feliratkozó a továbbiakban nem kíván hírlevelet kapni, az egyedi linkre kattintva leiratkozhat a hírlevélről. Technikai probléma esetén közvetlenül e-mailben is kérheti címének eltávolítását.

Cookie-k (sütik)

Az Üzemeltető bizonyos eljárások során a felhasználók jövőbeni webhely-használatát megkönnyítő kis szövegrészleteket (cookie-kat) helyez el a felhasználók számítógépén. A cookie-k elfogadása nem teremt lehetőséget az Üzemeltető számára sem a felhasználó számítógépéhez, sem személyes információihoz való hozzáférésre azokon az adatokon kívül, amelyekről a felhasználó úgy dönt, hogy megismertet az Üzemeltetővel. A Felhasználó bármikor törölheti számítógépéről ezeket a cookie-kat. Ezt az eljárást az Üzemeltető szigorúan betartja. A Felhasználóknak technikai okok miatt kell elfogadni a cookie-k használatát.

Látogatási statisztikák

A www.bike4fun.hu oldalra látogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP címei statisztikai és rendszerfejlesztési célból naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat az Üzemeltető kizárólag belső használatú statisztikák készítésére használja fel. Az IP címeket az üzemeltető semmilyen más adathoz nem köti, mely alapján a Felhasználó személye beazonosítható lenne, és harmadik személynek semmilyen formában nem adja át vagy nem teszi elérhetővé.

Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása

Felhasználó hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát a nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell és részére reklám a továbbiakban nem közölhető. Visszavonó, illetve tiltó nyilatkozatát az Adatkezelő alábbi elérhetőségeire küldött nyilatkozatával teheti meg:

  • e-mailben: info@bike4fun.hu
  • postai úton: 9090, Pannonhalma, Rákóczi F. u. 34.

Felhasználónak az Info tv. Rendelkezései szerint joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kérjen az Adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a helyesbítését, illetve törlését, zárolását, tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amelyeket az alábbi elérhetőségeken jelezhet:

  • e-mailben: info@bike4fun.hu
  • postai úton: 9090, Pannonhalma, Rákóczi F. u. 34.

Jogorvoslati lehetőségek

Felhasználó jogainak megsértése esetén az Info tv-ben meghatározottak szerint az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., 1530 Budapest, Pf.: 5.

honlap: www.naih.hu

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával az Adatkezelőhöz, illetve közvetlenül az Adatkezelő belső adatvédelmi felelőséhez is fordulhat a fentebbi elérhetőségeken.